Przepisy prawne dotyczące pszczelarstwa

Przepisy prawne dotyczące pszczelarstwa

 • Działalność organizacji pszczelarskich oparta jest na polskim prawie pszczelarskim, które obowiązuje od 1947 roku.
 • Ustawy i rozporządzenia dotyczące pszczelarstwa, pszczół lub miodu
  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi “W sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu”, 02.02.2009 (Dz.U.Nr.17 poz.94) czytaj
  2. Ustawa “O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich”, 29.06.2007 (Dz.U.Nr.133 poz.921) czytaj
  3. Ustawa “O zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej”, z dnia 14 lutego 2003 r (Dz.U.Nr.52 poz.450)  czytaj
  4. Rozporządzenie Rady (WE) Nr. 797/2004 “W sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich”, 26.04.2004 czytaj
  5. Ustawa “O rolnictwie ekologicznym”, 20.04.2004 (Dz.U.Nr.93 poz.898).czytaj
  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie “W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu”, 18.02.2004 (Dz.U.Nr.40 poz.370) czytaj
  7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi “W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu”, 03.10.2003 (Dz.U.Nr.181 poz.1773). czytaj
  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie “W sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm” (PN-88/A-77626 “Miód pszczeli” obowiązująca), 31.07.2002 czytaj
  9. Dyrektywa Rady 2001/110/WE odnosząca się do miodu (częściowo zmieniająca Dyrektywę Rady nr 74/409/EWG z 22 lipca 1974 r. “W sprawie harmonizacji aktów prawnych odnoszących się do miodu”), 20.12.2001  czytaj
  10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1221/97 ustanawiające ogólne zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem, 25.06.1997 czytaj
  11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2300/97 “W sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1221/97 ustanawiającego ogólne zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem”, 20.11.1997  – czytaj
  12. Rozporządzenie Rady nr 2092/91/EWG “W sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków  czytaj  spożywczych” (Dz. Urz. WE L 198, 22.07.1991 r., z późn. zm.), 24.06.1991) czytaj
  13. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt1) (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.)   czytaj
  14.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej2) Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 100 poz. 1022  z dnia 1 maja 2004 r.)   czytaj
  15. RMR i RW   w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół z dnia14 września 2005 r (Dz.U.2005.187.1574) czytaj
  16. RMR i RW z dnia 25 listopada 2005r.w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe2) (Dz. U.242 poz.2045 z dnia 12 grudnia 2005 r.)  czytaj
  17. RMR i RW z dnia 22.01.2009r w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach2) (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2009 r.) czytaj
  18. RMR i RW z dnia 11.07.2007r w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną(Dz. U. z dnia 26 lipca 2007 r.)   czytaj
  19. Ustawa z 26.04.1999 (Dz. U. Nr.66, poz,752) czytaj

  – (Dz. U.z 2001r Nr.29, poz,320)   czytaj

  –  (Dz. U.z 2001r Nr.123, poz,1350)   czytaj

  –  (Dz. U.z 2001r Nr.129, poz,1438)   czytaj

 – USTAWA z dnia 7 czerwca 2002 r.o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.z 2002r Nr.112, poz,976)   czytaj

20. Ustawa z 14.02.2003 o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaęnych zwierzŕt

(Dz. U. Nr.52, poz,450) czytaj

  21. OBWIESZCZENIE MARSZAŁCKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierzat

(Dz. U.z 2008r Nr., poz,1342) czytaj

22.Interpretacja sprzedaży bezpośredniej miodu pszczelego

23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s